تومور کلیه
07 ژوئن

تومور کلیه

تومور کلیه تومور کلیه در سال های گذشته به پزشک تومور داخلی مشهور بود به این دلیل که تومور به دلیل عوارضی که  در بدن ایجا می کردند مثل درد – توده و ناراحتی های دیگر مثل افزایش کلسیم – دردهای استخوانی توسط طبیب داخلی شناخته می شد . اما امروزه این تومورها به پزشک […]

read more »