هیپوسپادیاس
24 جولای

هیپوسپادیاس

هیپوسپادیاس هیپوسپادیاس یک نقص مادرزادی در پیشابراه (اغلب مردان) است که سوراخ خارجی پیشابراه قبل از گلنس ودر سطح تحتانی پنیس قرار دارد. این سوراخ می‌تواند در تنه آلت، اسکروتوم یا حتی میاندوراه باشد. هیپوسپادیاس در مردان بسیار شایع‌تر از زنان است؛ در زنان مبتلا به‌هیپوسپادیاس، دهانه پیشابراه در داخل مهبل قرار دارد. در کودکان […]

read more »