شکستگی آلت
13 فوریه

شکستگی آلت

شکستگی آلت به کار بردن اصطلاح شکستگی آلت تناسلی مردان، واژه ی مناسبی نیست زیرا در آلت استخوانی برای شکستن وجود ندارد . در واقع در این حالت، صدمه وارده به آلت تناسلی مردان باعث تورم، خونریزی و درد شدید می شود که به عللی مختلف، ممکن است ایجاد شده باشد . ممکن است به […]

read more »